Χημεία

Flat Isomeria (συνέχεια)


Ισομερία ταυτομερών

Αυτός ο ισομερισμός είναι μια ειδική περίπτωση επίπεδου ισομερισμού, όπου τα ισομερή ανήκουν σε διαφορετικές χημικές λειτουργίες και δημιουργούν μια δυναμική χημική ισορροπία. Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις συμβαίνουν μεταξύ:

- αλδεϋδη και ενόλη
- κετόνη και ενόλη

Ακολουθήστε τα παρακάτω παραδείγματα.

- αλδεϋδη και ενόλη

- κετόνη και ενόλη